ح . سيمان‌اروميه‌ - سارومح1 (IRR1SURO0101)


ISIN Code IRR1SURO0101
نام فارسی ح . سيمان‌اروميه‌
نماد فارسی سارومح1
نام انگلیسی Oroumiyeh Cem.-R
نماد انگلیسی SURX1
کد CISIN IRR1SURO0109
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه