ح . سيمان‌هرمزگان‌ - سهرمزح1 (IRR1SHZG0101)


ISIN Code IRR1SHZG0101
نام فارسی ح . سيمان‌هرمزگان‌
نماد فارسی سهرمزح1
نام انگلیسی Hormozgan Cem.-R
نماد انگلیسی SHZX1
کد CISIN IRR1SHZG0106
Board بازار دوم
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه