ح . ‌ شكرشاهرود - قشكرح1 (IRR1SHKR0101)


ISIN Code IRR1SHKR0101
نام فارسی ح . ‌ شكرشاهرود
نماد فارسی قشكرح1
نام انگلیسی Shahroud Sugar-R
نماد انگلیسی SHKX1
کد CISIN IRR1SHKR0100
Board بازار دوم
صنعت قند و شكر
کد صنعت 38
زیرمجموعه زير گروه توليد شكر
کپ زیرمحموعه 3842
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه