ح . سيمان‌هگمتان‌ - سهگمتح1 (IRR1SHGN0101)


ISIN Code IRR1SHGN0101
نام فارسی ح . سيمان‌هگمتان‌
نماد فارسی سهگمتح1
نام انگلیسی Hegmatan Cement-R
نماد انگلیسی SHGX1
کد CISIN IRR1SHGN0100
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه