ح . ايران‌ارقام‌ - مرقامح1 (IRR1IAGM0101)


ISIN Code IRR1IAGM0101
نام فارسی ح . ايران‌ارقام‌
نماد فارسی مرقامح1
نام انگلیسی Iran Argham-R
نماد انگلیسی IAGX1
کد CISIN IRR1IAGM0100
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
کد صنعت 72
زیرمجموعه مشاوره و تهيه نرم افزار
کپ زیرمحموعه 7220
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه