افست‌ - چافست1 (IRO1OFST0001)


ISIN Code IRO1OFST0001
نام فارسی افست‌
نماد فارسی چافست1
نام انگلیسی Offset
نماد انگلیسی OFST1
کد CISIN IRO1OFST0004
Board بازار دوم
صنعت انتشار، چاپ و تکثير
کد صنعت 22
زیرمجموعه چاپ
کپ زیرمحموعه 2221
مدیرعامل سيد محسن گلدانساز
تلفن 6-77339093
دورنگار 77339097
رایانامه info@offset.ir
سایت info@offset.ir
آدرس شرکت تهران، کيلومتر 4 جاده آبعلي،سه راه سازمان آب،پلاک183 کدپستي 1746853171
آدرس کارخانه تهران، کيلومتر 4 جاده آبعلي،سه راه سازمان آب،پلاک183 کدپستي 1746853171
لف:ايجاد و تاسيس چاپخانه و بهره برداري از آنها. ب:چاپ و نشرکتب و يا مطبوعات و هرگونه عمليات مربوط به چاپ و نشر مطبوعات و کتب و توليد لوازم التحرير و لوازم بسته بندي و عمليات مربوط به آن . ج :هر نوع عمليات و فعاليت هائيکه براي انجام امور مذکور در بندهاي الف و ب فوق لازم و مفيد باشد و مشارکت در شرکتها و شخصيت هاي حقوقي ديگر مشروط براينکه هدفها و موضوعات آنها متناسب با هدفهاي اين شرکت باشد.