پتروشيمي مبين - مبين1 (IRO1MOBN0001)


ISIN Code IRO1MOBN0001
نام فارسی پتروشيمي مبين
نماد فارسی مبين1
نام انگلیسی Mobin Petr.
نماد انگلیسی MOBN1
کد CISIN IRO1MOBN0000
Board بازار دوم
صنعت عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
کد صنعت 40
زیرمجموعه توليد،لنتقال و توزيع برق،گاز،بخاروآب گرم
کپ زیرمحموعه 4011
مدیرعامل جمشيد سبزکار
تلفن -
دورنگار -
رایانامه -
سایت -
آدرس شرکت شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس
آدرس کارخانه استان بوشهر شهرستان عسلويه سايت منطقه ويژه پتروشيمي مبين
تامين برق، گاز و آب