پارس‌ مينو - غپينو1 (IRO1MINO0001)


ISIN Code IRO1MINO0001
نام فارسی پارس‌ مينو
نماد فارسی غپينو1
نام انگلیسی Pars Minoo
نماد انگلیسی MINO1
کد CISIN IRO1MINO0003
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
کد صنعت 42
زیرمجموعه زير گروه توليد كاكائو، شكلات و شيرينيجات
کپ زیرمحموعه 4243
مدیرعامل طاهره سخت باز
تلفن 44543118-44543119-48831401
دورنگار 44543070-44543076
رایانامه parsminoo@minoogroup.com
سایت www.parsminoo.org
آدرس شرکت کيلومتر 10جاده مخصوص کرج ساختمان مينو
آدرس کارخانه کيلومتر 10جاده مخصوص کرج
مطابق ماده 3اساسنامه عبارتند از :مبادرت به کليه فعاليتهاي صنعتي ،توليدي و تجاري وانجام کليه امور مربوط به آنها صادرات و واردات از هرنوع که باشدوکليه عمليات مرتبط با آنها. سرمايه گذاري در ساير شرکتها بهر صورتيکه باشد.