بيمه ما - ما1 (IRO1BVMA0001)


ISIN Code IRO1BVMA0001
نام فارسی بيمه ما
نماد فارسی ما1
نام انگلیسی Bime Ma Co.
نماد انگلیسی BVMA1
کد CISIN IRO1BVMA0006
Board بازار دوم
صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد صنعت 66
زیرمجموعه بيمه غيرزندگي
کپ زیرمحموعه 6603
مدیرعامل -
تلفن -
دورنگار -
رایانامه -
سایت -
آدرس شرکت -
آدرس کارخانه -
-