بانك صادرات ايران - وبصادر1 (IRO1BSDR0001)


ISIN Code IRO1BSDR0001
نام فارسی بانك صادرات ايران
نماد فارسی وبصادر1
نام انگلیسی Saderat Bank
نماد انگلیسی BSDR1
کد CISIN IRO1BSDR0003
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت بانكها و موسسات اعتباري
کد صنعت 57
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي پولي
کپ زیرمحموعه 5719
مدیرعامل سياوش زراعتي
تلفن 02184761
دورنگار 02184761
رایانامه infi@bsi.ir
سایت www.bsi.ir
آدرس شرکت خيابان سميه - برج سپهر شماره 85
آدرس کارخانه خيابان سميه - برج سپهر شماره 85
کليه فعاليت هاي مندرج در اساسنامه بانک