شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از دو سهم بورسی
11 ماه پیش 09:30 - 12 دی 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
11 ماه پیش 11:30 - 11 دی 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
11 ماه پیش 11:30 - 11 دی 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
11 ماه پیش 10:30 - 08 دی 1395
شنیده ای از گروه کاغذی
11 ماه پیش 10:00 - 05 دی 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
11 ماه پیش 11:00 - 04 دی 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
11 ماه پیش 09:30 - 30 آذر 1395
شنیده ای از گروه بانکی
11 ماه پیش 09:30 - 29 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
11 ماه پیش 09:30 - 29 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم حمل و نقلی
11 ماه پیش 09:30 - 29 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
11 ماه پیش 09:30 - 28 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
11 ماه پیش 09:00 - 28 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
11 ماه پیش 12:00 - 22 آذر 1395
شنیده ای از گروه سیمانی
11 ماه پیش 09:30 - 21 آذر 1395
شنیده ای از یک نماد بیمه ای
11 ماه پیش 09:30 - 21 آذر 1395
شنیده ای از گروه حمل و نقلی
11 ماه پیش 09:30 - 20 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
12 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از گروه کاغذی
12 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
12 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
12 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395