شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از گروه بانکی
6 ماه پیش 09:30 - 17 بهمن 1395
شنیده ای از گروه غذایی
6 ماه پیش 09:00 - 17 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم دارویی
6 ماه پیش 09:00 - 13 بهمن 1395
شنیده ای از گروه خودرویی
7 ماه پیش 09:30 - 11 بهمن 1395
شنیده ای از گروه معدنی
7 ماه پیش 09:30 - 11 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
7 ماه پیش 09:30 - 11 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
7 ماه پیش 09:30 - 10 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم حمل و نقلی
7 ماه پیش 09:00 - 10 بهمن 1395
شنیده ای از دو سهم خودرویی
7 ماه پیش 09:30 - 06 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بانکی
7 ماه پیش 10:30 - 05 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
7 ماه پیش 09:30 - 04 بهمن 1395
شنیده ای از گروه بیمه ای
7 ماه پیش 09:30 - 04 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
7 ماه پیش 09:30 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
7 ماه پیش 09:30 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم سیمانی
7 ماه پیش 09:00 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فلزی
7 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
7 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
7 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
7 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
8 ماه پیش 09:30 - 12 دی 1395