شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از گروه بانکی
9 ماه پیش 09:30 - 17 بهمن 1395
شنیده ای از گروه غذایی
9 ماه پیش 09:00 - 17 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم دارویی
9 ماه پیش 09:00 - 13 بهمن 1395
شنیده ای از گروه خودرویی
9 ماه پیش 09:30 - 11 بهمن 1395
شنیده ای از گروه معدنی
9 ماه پیش 09:30 - 11 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
9 ماه پیش 09:30 - 11 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
9 ماه پیش 09:30 - 10 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم حمل و نقلی
9 ماه پیش 09:00 - 10 بهمن 1395
شنیده ای از دو سهم خودرویی
9 ماه پیش 09:30 - 06 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بانکی
9 ماه پیش 10:30 - 05 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
9 ماه پیش 09:30 - 04 بهمن 1395
شنیده ای از گروه بیمه ای
9 ماه پیش 09:30 - 04 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
9 ماه پیش 09:30 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
9 ماه پیش 09:30 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم سیمانی
9 ماه پیش 09:00 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فلزی
10 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
10 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
10 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
10 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
10 ماه پیش 09:30 - 12 دی 1395