شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از یک سهم فلزی
2 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
2 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
2 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
2 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
2 ماه پیش 09:30 - 12 دی 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
2 ماه پیش 09:30 - 12 دی 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
2 ماه پیش 11:30 - 11 دی 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
2 ماه پیش 11:30 - 11 دی 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
2 ماه پیش 10:30 - 08 دی 1395
شنیده ای از گروه کاغذی
2 ماه پیش 10:00 - 05 دی 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
2 ماه پیش 11:00 - 04 دی 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
2 ماه پیش 09:30 - 30 آذر 1395
شنیده ای از گروه بانکی
2 ماه پیش 09:30 - 29 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
2 ماه پیش 09:30 - 29 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم حمل و نقلی
2 ماه پیش 09:30 - 29 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
2 ماه پیش 09:30 - 28 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
2 ماه پیش 09:00 - 28 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
3 ماه پیش 12:00 - 22 آذر 1395
شنیده ای از گروه سیمانی
3 ماه پیش 09:30 - 21 آذر 1395
شنیده ای از یک نماد بیمه ای
3 ماه پیش 09:30 - 21 آذر 1395