شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از گروه بانکی
3 ماه پیش 09:30 - 17 بهمن 1395
شنیده ای از گروه غذایی
3 ماه پیش 09:00 - 17 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم دارویی
3 ماه پیش 09:00 - 13 بهمن 1395
شنیده ای از گروه خودرویی
3 ماه پیش 09:30 - 11 بهمن 1395
شنیده ای از گروه معدنی
3 ماه پیش 09:30 - 11 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
3 ماه پیش 09:30 - 11 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
3 ماه پیش 09:30 - 10 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم حمل و نقلی
3 ماه پیش 09:00 - 10 بهمن 1395
شنیده ای از دو سهم خودرویی
3 ماه پیش 09:30 - 06 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بانکی
3 ماه پیش 10:30 - 05 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
3 ماه پیش 09:30 - 04 بهمن 1395
شنیده ای از گروه بیمه ای
3 ماه پیش 09:30 - 04 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
4 ماه پیش 09:30 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
4 ماه پیش 09:30 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم سیمانی
4 ماه پیش 09:00 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فلزی
4 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
4 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
4 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
4 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
4 ماه پیش 09:30 - 12 دی 1395