شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از یک سهم بورسی
1 ماه پیش 12:00 - 22 آذر 1395
شنیده ای از گروه سیمانی
1 ماه پیش 09:30 - 21 آذر 1395
شنیده ای از یک نماد بیمه ای
1 ماه پیش 09:30 - 21 آذر 1395
شنیده ای از گروه حمل و نقلی
1 ماه پیش 09:30 - 20 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از گروه کاغذی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از گروه خودرویی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از گروه سیمانی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم پالایشی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از گروه حمل و نقلی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از گروه غذایی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395
شنیده ای از یک نماد بانکی
1 ماه پیش 22:50 - 19 آذر 1395