شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از گروه معدنی
3 هفته پیش 09:30 - 11 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
3 هفته پیش 09:30 - 11 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
3 هفته پیش 09:30 - 10 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم حمل و نقلی
3 هفته پیش 09:00 - 10 بهمن 1395
شنیده ای از دو سهم خودرویی
4 هفته پیش 09:30 - 06 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بانکی
4 هفته پیش 10:30 - 05 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
4 هفته پیش 09:30 - 04 بهمن 1395
شنیده ای از گروه بیمه ای
4 هفته پیش 09:30 - 04 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
1 ماه پیش 09:30 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
1 ماه پیش 09:30 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم سیمانی
1 ماه پیش 09:00 - 18 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فلزی
2 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
2 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
2 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
2 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
2 ماه پیش 09:30 - 12 دی 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
2 ماه پیش 09:30 - 12 دی 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
2 ماه پیش 11:30 - 11 دی 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
2 ماه پیش 11:30 - 11 دی 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
2 ماه پیش 10:30 - 08 دی 1395