پارس پامچال به بازار پایه منتقل می شود


دیده بان بورس: شرکت پارس پامچال( شپمچا) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می شود.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران براساس مصوبه هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت پارس پامچال( شپمچا) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 27 /08 / 1396 حذف و به بازار پایة فرابورس  منتقل می شود.

1 هفته پیش 18:00 - 23 آبان 1396