طی شهریورماه در بورس تهران: حقیقی ها با خرید بیشتر، 934 میلیارد ریال به مالکیت خود افزودند


دیده بان بورس: آمارها نشان می دهد در شهریورماه، 67 درصد معاملات توسط اشخاص حقوقی و 33 درصد معاملات توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته و در خالص معاملات برابر با 934 میلیارد ریال از مالکیت اشخاص حقوقی کاسته و به مالکیت اشخاص حقیقی افزوده شده است.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، ماه گذشته  اشخاص حقیقی 34 درصد خرید ها و 32 درصد فروش ها را به خود اختصاص دادند.

این در حالی است که حقوقی های بازار، سهم 66 درصدی از خرید و 68 درصدی از فروش ها را به نام خود ثبت کردند.

از سویی دیگر اشخاص حقیقی طی شهریور ماه مالکیت خود در سهام 18 گروه را اضافه کردند که در خالص خریدها  صنایع زیر در رتبه 1 تا 5 این فهرست قرار دارند.

- اطلاعات و ارتباطات                                      1027 میلیارد ریال

- صندوق های قابل معامله                                 615 میلیارد ریال

- فلزات اساسی                                                299 میلیارد ریال

- محصولات کاغذی                                          109 میلیارد ریال

- مخابرات                                                      89 میلیارد ریال

بنابراین گزارش حقوقی ها مالکیت خود را در 22 صنعت افزایش دادند و 5 صنعت اول که بیشترین تغییر مالکیت از  حقیقی به حقوقی را داشته اند و خالص جابه جایی به شرح زیر است:

- رایانه و فعالیت های وابسته به آن                        388 میلیارد ریال

- محصولات شیمیایی                                          262 میلیارد ریال

- خودرو و ساخت قطعات                                   165 میلیارد ریال

- فرآورده های نفتی                                           164 میلیارد ریال

- بانک ها و موسسات اعتباری                            59 میلیارد ریال

4 هفته پیش 13:00 - 01 مهر 1396