انتقال شرکت چینی ایران از بورس تهران به فرابورس


دیده بان بورس: براساس مصوبه هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت چینی ایران از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 01 / 07 / 1396 به بازار پایه فرابورس منتقل می شود.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، براساس مصوبه هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت چینی ایران، از تاریخ 1 مهر ماه حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می شود.

1 ماه پیش 11:00 - 29 شهریور 1396