حمایت از تولید داخلی! (کاریکاتور)


دیده بان بورس: «ایجاد اشتغال»، «جلوگیری از خروج ارز» و «رشد اقتصادی» سه ویژگی مهم حمایت از تولید داخل هستند و در صورت حمایت نهادهای مختلف کشور از تولید داخل محقق خواهند شد.

تولید داخلی

منبع: شهروند
2 ماه پیش 08:00 - 23 شهریور 1396