شنیده ای از یک سهم فرابورسی


 چكاپا : خبرها از مجمع اين شركت حاكى از چهار طرح توسعه در فاز مطالعاتى در جريان است كه عبارتند از : توليد سديم ليگنوسولفاتاز بلك ليكور ، توليد سلولز با آلفا سلولز بالاى ٩٠ درصد ، توليد تيشو و توليد ظروف كاغذى ميباشد .

8 ماه پیش 10:00 - 25 اسفند 1395