عزل مسعود میرزا


دیده بان بورس: 25 اسفندماه سال 1285 مسعود میرزا، ملقب به ظل السلطان از حکومت اصفهان عزل شد. مسعود میرزا ظل‌السلطان، پسر ارشد ناصرالدین شاه، از نظر تمول و ثروت و طول مدت حکمرانی و قدرت، یکی از رجال شاخص و منحصربه‌فردی است که با هیچ‌یک از اقوام خود قابل مقایسه نیست. وی در طول مدت عمر خود، 34 سال متوالی حاکم اصفهان و قریب 45 سال متناوب حاکم مازندران و اصفهان و فارس و مدتی نیز فرمانروای مطلق العنان 17 شهر ایران بوده است. دوران حکومت ظل‌السلطان در اصفهان، به قلع و قمع مخالفان و سرکوب شورش‌های محلی و داخلی یا افزون بر دارایی‌های کلان، از طریق دست‌اندازی بر اموال مردم می‌گذشت و از آنجا که مملکت‌داری جایی در ذهنیت قاجار نداشت، اغلب اوقات را به شکار و بلوک‌گردی و خوشگذرانی سپری می‌کرد. او در زمان سلطنت برادرش مطفرالدین شاه همچنان حاکم بلامنازع اصفهان باقی ماند. پس از مرگ او هنگامی که ظل السلطان برای تاج گذاری محمدعلی شاه به تهران رفته بود، حرکتی در اصفهان به وجود آمد و بازارها بسته شد. مردم دو هفته در میدان نقش جهان بست نشستند و بعد از صدها تلگراف به تهران بالاخره مجلس ظل‌السلطان را از حکومت اصفهان عزل، نظام السلطنه را به جای او حاکم اصفهان کرد.
8 ماه پیش 01:01 - 25 اسفند 1395