شنیده ای از یک سهم بورسی


فباهنر : شنيده ميشود كه يك شركت آلمانى خواهان خريد اين شركت از صباتامين شده و بدين منظور مذاكراتى هم انجام داده است .

8 ماه پیش 10:00 - 22 اسفند 1395