شنیده ای از یک سهم فولادی


فولاد : مديرعامل فولاد مباركه از كاهش صادرات براى تأمين نياز داخلى تا حدود ٣٠٠ هزار تن خبر داد و همچنين افزود كه امسال صادرات را به ١.٥ ميليون تن رسانديم و توانستيم نسبت به سال گذشته ٤٠ درصدى بيشتر نياز بازار داخلى را تأمين كنيم .

8 ماه پیش 11:00 - 21 اسفند 1395