شنیده ای از یک سهم حمل و نقلی


توريل : مدير عامل هلدينگ توكاريل خبر از برنامه توسعه در سه حوزه افزايش واگن ، افزايش سرمايه گذارى در لوكوموتيو و بررسي راه حل هايي براي بهبود زيرساخت هاي راه آهن متمركز شده كه بخش عمده اى از اين اهداف با همكاري فولاد مباركه صورت ميگرد .

9 ماه پیش 09:00 - 18 اسفند 1395