شنیده ای از یک سهم قطعه ساز


خشرق: شنیده ها حاکی از تکمیل دو‌پروژه حیاتی الکتریکی شرق در پایان اسفند و وصول مطالبات ۱۱۰ میلیارد تومنی از خودروسازان و تعدیل های مثبت‌ حکایت دارد.

9 ماه پیش 09:00 - 18 اسفند 1395