شنیده ای از یک سهم بورسی


كرازى : خبرها حاكى از تأمين مالى ٧،٦ ميليون يورو از بانك توسعه صادرات براى طرح نوسازى ماشين آلات توليدى و افزايش بهرورى و توليدات شركت از ٤٠ تن به ٩٠ تن به مدت زمان بهره بردارى ١٠ ساله انجام شد .

9 ماه پیش 09:00 - 18 اسفند 1395