شنیده ای از قطعه ساز ها


قطعه_سازان : عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان با بيان اينكه اين صنعت از ركود خارج شده گفت در سالجارى بر اساس آمار صنعت ، معدن و تجارت قطعه سازان داخلى در بخش توليد با ٤٠ درصد رشد همراه بوده و اين نسبت براى سال آتى ادامه دار ميباشد .

9 ماه پیش 09:00 - 17 اسفند 1395