شنیده ای از گروه پتروشیمی


گروه پتروشيمى : برنامه تعميرات اساسى كراكرها در اروپا و آسيا خبر از تنگناى عرضه در شش ماه نخست سال ميلادى را ميدهد و از طرف ديگر تقاضاى پايين دستى صنعت پلى اتلين رشد داشته و همين موضوع باعث فشار براى رشد قيمتدر بازار شمال شرق آسيا و بازار هند شده است كه بتدريج بايد شاهد افزايش تقاضا در تمام محصولات پليمرى شود .

9 ماه پیش 09:30 - 14 اسفند 1395