شنیده ای از یک سهم خودرویی


خوساز:شنیده میشود بزودی خوساز زمین خود را بفروش می رساند و همچنین خگستر آگهی فروش بلوک ‌خود در خوساز را تا آخرسال روانه کدال خواهد کرد.

9 ماه پیش 10:00 - 10 اسفند 1395