شنیده ای از یک سهم بورسی


فاراك : خبرها حاكى از ارسال پمپهای سوخت رسانی روت هارد هلند در ماشین سازی اراک ميباشد و

این پمپها با تکنولوژی پیشرفته و منحصر به فرد با مصرف کم و توان زیاد در سر چاههای نفتی و همچنین برای انتقال سوخت از طریق لوله های نفت و غیره بکار برده می شود و تمام پمپهای قدیمی و فرسوده سطح کشور باید به این پمپها تعویض شوند .

9 ماه پیش 10:00 - 09 اسفند 1395