شنیده ای از گروه دارویی


گروه دارويى : خبرها حاكى از امضاى تفاهم اى با شركت استرازنكا سوئد بر مبناى سرمايه گذارى ١٠ ساله به مبلغ ١٧٠ ميليون يورو در زير ساخت هاى توليد دارو در ايران ميباشد .

9 ماه پیش 10:00 - 08 اسفند 1395