شنیده ای از یک سهم بورسی


بفجر : خبرها حاكى از راه اندازى واحد اسمز معكوس شركت پتروشيمى فجر جهت صرفه جويى و كاهش چشمگير در مصرف آب خام ميباشد كه مجموعا ١٥٠٠ ميليارد ريال كاهش هزينه در برداشته است .

9 ماه پیش 09:30 - 07 اسفند 1395