شنیده ای از یک سهم بورسی


حفارى : شنيده ميشود كه قرارداد حفارى ٤ حلقه چاه در ميدان مشترك آريا با كشور قطر به مبلغ ٨٠ ميليون يورو به مدت دو سال انعقاد نموده است .

11 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395