شنیده ای از یک سهم فرابورسی


ثالوند : خبرها حاكى از تعديل مثبت عايدى در صورت افزايش اعطاى تسهيلات مسكن از سوى دولت و افزايش فروش واحدهاى به اتمام رسيده وجود خواهد داشت .

11 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395