شنیده ای از دو سهم بورسی


كسرام : شنيده ميشود با افزايش صادراتى كه به چند شركت همسايه داشته است با افزايش سود همراه خواهد شد .

پدرخش : شنيده شده بزودى پروژه كاسپين خود را در شهرك صنعتى قزوين افتتاح ميكند كه از اين محل ميتواند با توليد بالا و محصولات جديد با تعديل مثبت روبرو شود .

11 ماه پیش 09:30 - 12 دی 1395